محمد نجار تحقیقات علمی

محمدنجاردزفولی

مرحله اول :هدف کلی  

1- مفهوم نور را درک می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله دوم :اهداف رفتاري

1- با جدا کردن از بین عدسی های داده شده عدسی های فرو رفته را در مدت

         _______                ___________            __________

   عبارت مربوط به عمل                          موقعیت                                             موضوع

2 دقیقه و بدون خطا شناسایی کند .

____________  __________

           محدودیت                توانایی یاد گرفته شده

2-            با استفاده از یک چراغ قوه و عروسک نحوه ی تشکیل سایه را در مدت

                                 __________        _____________  

                                       موقعیت                           موضوع

  3دقیقه نشان دهد.

   ____  _________

  محدودیت      توانایی یاد گرفته شده

3- با استفاده از منشور رنگ های مختلف نور را در مدت 3 دقیقه    نشان دهد .

                     ____     _____________     ________  ________

                             موقعیت                              موضوع                       محدودیت       توانایی یاد گرفته شده

4- پس از مشاهده ی فیلم مربوط به نور دلایل نیاز به نور را کتبا" شرح دهد.

                           _________   _________   ____   ______

                                                       موقعیت                         موضوع                  عبارت مربوط    توانایی یاد گرفته شده

                                                                                                                             به عمل

5- با استفاده از ذره بین و یک چراغ قوه کانون عدسی را در مدت 2 دقیقه و

                       ______________      ________        __________

                                موقعیت                                 موضوع                         محدودیت

بدون خطا مشخص کند.

_____     ­­­­________

محدودیت            توانایی یاد گرفته شده

 

مرحله سوم : تعيين تكليف يا تعيين سلسله مراتب يادگيري

1-  اگر با طرز کار آینه ی تخت و بازتابش در این آینه ها آشنا باشد می تواند زیبا بین بسازد.

2-  اگر استفاده ی درست از میکروسکوپ را بداند می تواند به وسیله ی میکروسکوپ اجسام ریز را مشاهده کند.

3- اگر با کاربرد آینه ی تخت آشنا باشد می تواند چشم زیردریایی درست کند.

4- اگر با چشمه های نور طبیعی و مصنوعی آشنا باشد می تواند چند نمونه چشمه ی نور نام ببرد.

5-  اگر نحوه ی کاربرد عدسی ها را بداند می تواند استفاده از آنها را در مشاغل مختلف توضیح دهد.

6-  اگر با نحوه ی کاربرد عدسی ها آشنا باشد می تواند به کمک آنها تصویر اجسام را روی پرده نمایش دهد.

 

 

 

مرحله چهارم : تعيين رفتار ورودي و سنجش آن

1-           استفاده هاي مختلف نور را بيان كند؟

2-           چگونگي تشكيل سايه را بنويسد؟

3-           چه وقت بهتر مي توانيم ببينيم ؟

4-           چند نمونه از چشمه هاي نور را نام ببرد؟

5-           از ذره بين چه استفاده هايي مي كنيم؟

6-           چند نمونه چشمه نور طبيعي و چند نمونه چشمه نور مصنوعي را نام ببرد؟

7-           رنگ هاي مختلف رنگين كمان را بيان كند؟

8-           نور از چه رنگ هايي تشكيل شده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله پنجم :‌انتخاب محتوا

 

در اين درس با آينه و كاربردهاي آن آشنا مي شويم و درباره بازتابش نور مطالبي مي آموزيم .

مشاهده كنيد.

وسايل مورد نياز :‌يك آينه كوچك

1-           يك آينه را جلوي صورت خود بگيريد و درآن نگاه كنيد . چشم راست خود را باز و بسته كنيد در آينه چه مي بينيد؟ اگر فاصله ي آينه تا صورت خود را كم يا زياد كنيد تصوير شما درآينه چه تغييري مي كند؟

2-           تصوير هر يك از شكل هاي زير در آينه چگونه است؟ روي يك كاغذ نشان دهيد.

 

718

 

 

آمبولانس

 

3-           در برابر ديواري بايستيد و با يك آينه نور خورشيد يا نور چراغ را روي ديوار بيندازيد . آينه را حركت دهيد چه مي بينيد ؟

اثر بازتابش نور در ديده شدن اجسام

در كلاس دوم آموختيم كه براي ديده شدن اجسام نور لازم است. حالا مي خواهيم بفهميم كه نور چگونه سبب ديده شدن اجسام مي شود.

آزمايش كنيد.

اين آزمايش را بايد شب در منزل انجام دهيد.

1-           چراغ يك اتاق را خاموش كنيد و با كشيدن پرده، اتاق راكاملا تاريك كنيد.

2-    دفترچه خود را باز كنيد و به آن نگاه كنيد چه مي بينيد ؟ آيا مي توانيد نوشته هاي آن را بخوانيد ؟

3-           با يك چراغ قوه به صفحه ي كاغذ نور بتابانيد حالا چه مي بينيد ؟‌

وقتي كه نور چراغ قوه به كاغذ  برخورد مي كند ، قسمتي از اين نور بازتاب مي كند و به چشم ما مي رسد همين نور باعث مي شود كه ما نوشته ها را ببينيم .

 

 

بحث كنيد:

1-           براي آن كه جسمي ديده شود چه شرايطي لازم است؟ مثال بزنيد

 

بازتابش نور :

همان طور كه ديديد وقتي آينه را دربرابر نور خورشيد يا نور يك چراغ بگيريم ، نور به آينه برخورد مي كند و باز مي گردد اين رويداد ، بازتابش نور ناميده مي شود.                 « آزمايش كنيد.»

                            

شيرين و فرزانه به يك مقواي معمولي ، يك مقواي براق و يك آينه ، نور مي تابانند و مقدار بازتابش نور آن ها را با يكديگر مقايسه مي كنند.

به نظر شما از كدام يك ،‌نور بيشتري بازتابش مي شود؟ آزمايش كنيد.

 

وقتي نور به سطح صاف و براقي مانند آينه برخورد مي كند به طور منظم بازتابش مي كند اما وقتي به سطح مقوا برخورد مي كند پرتوهاي آن به طور نا منظم بازتابش مي كنند . بيشتر مواد مانند مقوا هستند. يعني ، چون سطح آن ها صاف و براق نيست ، نور از سطح آن ها پخش مي شود و به طور نا منظم بازتابش مي كند.

تحقيق كنيد..................................................................

1-    آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد رنگ جسم درمقدار بازتابش نور موثر است يا نه

2-    آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد صافي يا زبري جسم در مقدار بازتابش نور موثر است يا نه .

اندازه گيري كنيد..........................................................

علي ادعا مي كند كه با كمك يك شيشه و يك شمع روشن مي تواند يك شمع خاموش را كه هم اندازه ي شمع روشن است ، روشن ببيند اما امير ادعاي او را قبول ندارد . آن ها براي تحقيق در اين مورد ، آزمايش زير را طراحي مي كنند

1-    دو شمع هم اندازه را به فاصله ي 20 سانتي متر ا زيكديگر روي مقوا قرار مي دهند

2-    شيشه اي را بين دو شمع در فاصله هاي مختلف جا به جا مي كنند و با دقت مشاهده مي كنند كه آيا مي توان شمع خاموش را روشن ديد.

3-           آن ها مشاهدات خود را درجدولي مثل جدول زير، يادداشت مي كنند.

4-        شما هم اين آزمايش را انجام دهيد.

شماره آزمايش

 

 

فاصله شمع روشن تا شيشه

فاصله شمع خاموش تا شيشه

خاموش

روشن

1

 

 

5 سانتي متر

15 سانتي متر

*

 

پس از انجام دادن آزمايش ، نتيجه را در يك جمله كامل بيان كنيد.

آزمايش را با يك آينه هم انجام دهيد. روش آزمايش و نتيجه آن را گزارش كنيد.

مشاهده كنيد.

مدادي جلو آينه گذاشته شده است . تصوير آن را در آينه نقاشي كنيد.

آينه و استفاده از آن

با آينه مي توانيم تصوير چيزهايي را ببينيم كه ديدن آن ها بدون آينه امكان ندارد. براي مثال ،‌راننده اتومبيل به كمك آينه مي تواند پشت سر خود را ببيند

آينه ي معمولي را آينه ي تخت مي نامند. تصوير هر چيز در آينه ي تخت به اندازه ي خود آن چيز است. همه ي آينه ها تخت نيستند . بعضي از آينه ها فرورفته و بعضي برآمده اند .

مقايسه كنيد.

به سطح دروني يك قاشق براق و تميز كه مثل يك آينه فرو رفته است نگاه كنيد . تصوير خود را چگونه مي بينيد ؟

به سطح بيروني قاشق كه مثل يك آينه برآمده است نگاه كنيد اين بار تصوير خود را چگونه مي بينيد؟

جمع آوري اطلاعات..........................................................

1-           در محل هاي زير از چه نوع آينه اي استفاده مي شود؟

دستشويي              سر پيچ جاده               اتومبيل                 آرايشگاه

 

2-           در گذشته كه آينه وجود نداشت ، افراد چگونه تصوير خود را مي ديدند؟

3-           آينه ي پشت لامپ چراغ اتومبيل از چه نوع است؟

در زيردريايي ها براي ديدن اجسامي كه در سطح آب قرار دارند از چشم زيردريايي استفاده مي شود . شما هم مي توانيد با ابزارهاي ساده يك چشم زيردريايي بسازيد. جعبه اي تهيه كنيد . مطابق شكل، يك دريچه در بالا و دريچه ي  ديگري درپايين جعبه به وجود آوريد . سپس دو آينه را به طور موازي به سر و ته آن بچسبانيد و با آن ،‌چيزهاي گوناگون را تماشا كنيد.

به اين وسيله ، چشم زيردريايي يا پريسكوپ مي گويند.

به نظر شما،‌از اين وسيله در چه جاهاي ديگري هم مي شود استفاده كرد؟

مشاهده كنيد.

دو آينه را مطابق شكل، جلوي صورت خود بگيريد . به تصوير خود در آينه ها دقت كنيد. زاويه ي ميان دو آينه را تغيير دهيد. چه مشاهده مي كنيد؟

 

 

 


زيبا بين بسازيد.

مطابق شكل ، سه آينه ي هم اندازه را به هم بچسبانيد و آن را روي كاغذ سفيد قرار دهيد.

چند تكه كاغذ رنگي خرد شده را درون آن بريزيد چه مي بينيد؟

كوره ي آفتابي

انسان ها براي استفاده از انرژي گرمايي خورشيد، كوره آفتابي ميسازند. آن ها براي ساختن كوره ي آفتابي از آينه ي فرو رفته استفاده مي كنند.

وقتي نور خورشيد به آينه ي فرورفته برخورد مي كند، پس از بازتابش ، همه ي نور دريك نقطه جمع مي شود . به همين سبب ، دراين نقطه ، گرماي زيادي به وجود مي آيد و اگر جسمي را دراين محل قرار دهيم ، به شدت گرم مي شود.

تحقيق كنيد......................................................................

شكل روبه رو، يك كوره ي آفتابي رانشان مي دهد.

از كوره ي آفتابي چه استفاده هايي مي توان كرد؟

استفاده از كوره ي آفتابي چه فايده هايي دارد؟‌

 

 

مرحله ششم :‌تعيين روش ها و فنون آموزشي

روش مورد نظر براي تدريس علوم از روش مكاشفه اي و كاوشگري و روش آزمايش و خطا و يا تلفيقي از اين فنون براي دست يابي به هدف هاي آموزشي استفاده مي شود . خود دانش آموز بايد آزمايش كند و فرضيه بسازد و با روش هاي گوناگون فرضيه خود را مورد ارزيابي قرار داده و به نظريه تبديل كند و در پايان با نظارت معلم و جهت دهي به كارهاي دانش آموز به نتيجه مطلوب دست يابد. از روش استقرايي و قياسي نيز تواما مي توان براي برخي موضوعات استفاده كرد.

براي موضوع سايه مي توان از روش دريافت مفهوم براي فعال شدن مهارت هاي ذهني فراگيران استفاده نمود. و از فن آموزشي باز با راهنمايي كم توسط معلم استفاده كرد. و معلم با ارائه مسئله از دانش آموزان بخواهد با دادن پاسخ هاي متنوع خود به نتيجه برسند.

مرحله هفتم : سازمان دهي گروه ها

1-    دانش آموزان بايد قادر باشند براساس مطالب كتاب دلايل نياز به نور را توضيح دهند. كه در اين روش نيازي به گروه بندي نيست و با مطالعه كتاب توضيح مي دهند . يعني توانايي خود دانش آموز كافي است.

2-    بعد از تماشاي فيلم مربوط به نور دانش آموز خلاصه آن را بنويسد . نيازي به گروه بندي نمي باشد و بعد  از مشاهده هر يك نظر خود را مي گويند و توانايي خود دانش آموز كافي است.

3-           با قرار دادن چند وسيله در اختيار كودك او قادر باشد چشمه هاي نور را از هم تميز دهد.  بايد متناسب با توانايي ها و علايق گروه بندي شوند و با انجام آزمايش و نظر خواهي و تعامل بين گروه ، گروه بندي شوند.

4-    با استفاده از قوانين بازتابش نور يك منشور بسازد. بايد توسط معلم گروه بندي صورت گيرد و تعامل بين گروه و معلم لازم است و معلم بايد وسايل را در اختيار گروه قرار داده و نظارت كند.

5-    با انجام آزمايش فاصله  كانوني  را مشخص كند. گروه بندي لازم است . چون بايد گروه همكاري كنند و با روشن كردن شمع با كبريت نظارت معلم لازم است

6-    دانش آموز بايد بتواند به وسيله وسايلي كه در اختيارش است سايه درست كند.  تعامل بين افراد لازم است تا نتيجه مطلوب به دست آيد.

7-    از بين عدسي هاي داده شده عدسي هاي فرو رفته را جدا كند. گروه بندي لازم نيست چون خود دانش آموز مي تواند بدون دخالت معلم و با توجه به يادگيري هاي قبلي انواع عدسي را تشخيص دهد.

 

 

مرحله هشتم :‌تنظيم زمان و فضا

زمان اختصاص يافته به تدريس علوم دوره ابتدايي بايد متناسب با سن، آمادگي جسمي و رواني دانش آموزان و استفاده از نظريه هاي مختلف روان شناسي متناسب با اين سن در نظر گرفته شود. و ساعات اختصاص يافته به درس علوم مبحث نور نبايد زياد طولاني و خسته كننده باشد.

در تدريس اين مبحث از علوم تجربي دوره ابتدايي بايد به صورت عملي و كاوشگري صورت گيرد و معلم گوينده و دانش آموز شنونده و ارتباط يك طرفه نباشد.

در سنين دبستان مبحث نور در كتاب هاي علوم دوم و چهارم و پنجم آورده شده است كه متناسب با سنين 8 تا 11 سالگي مي باشند. پس روحيات فراگير را بايد در نظر داشت . فضاي اختصاص يافته براي تدريس اين مبحث بايد متناسب با سن و تعداد دانش آموزان باشد . در دسترس بودن يك آزمايشگاه مجهز و كلاسي كه صندلي هاي آن قابل حركت باشند و كف كلاس از سراميك هاي بي صدا و قابل شستشو پوشيده شده باشد. در كلاس درس بايد پنجره ها پرده داشته تا  بتوان نور كلاس را متناسب با وسيله آموزشي كه مي خواهيم استفاده كنيم تنظيم كنيم .

استفاده از وسايلي مانند مانند 1 – انواع تابلوهاي نمايشي كه بايد در جلوي كلاس باشد. 2- پروژكتور فيلم كه بايد ته كلاس درس باشد تا جلوي ديد را نگيرد. براي نشان دادن فيلم هايي در رابطه با اثر بازتابش نور بر اجسام گوناگون 3- پروژكتور اورهد : براي نشان دادن تصاويري از كوره هاي آفتابي كه بايد نزديك ميز سخنران باشد. 4- پروژكتور اسلايد : براي نشان دادن فيلم هايي در رابطه با نور كه به صورت POVER  POINT طراحي شده اند.

4-           تلويزيون : براي مواقعي كه امكان استفاده از دستگاه هاي فوق نباشد.

مرحله نهم : رسانه ها – انتخاب منابع انساني و غير انساني

براي تدريس درس نور كتاب هاي علوم تجربي دوره دبستان پايه هاي دوم، چهارم و پنجم مي توان از رسانه هاي زير استفاده كرد.

1-    مواد ديداري شفاف (ثابت )‌مانند اسلايد، فيلم استريپ، طلق هاي شفاف؛ براي آموزش نمونه هايي از چشمه هاي نور ، طرز تشكيل سايه و بازتابش نور استفاده كرد.

2-    مواد شنيداري – ديداري متحرك مانند فيلم  متحرك ناطق و فيلم ويدئو براي نمايش انواع آزمايش هايي كه امكانات آنها در مدرسه نباشد.

3-    سه بعدي شامل اشياء واقعي ، ماكت ها ، مدل ها ، برش ها ، اشياي واقعي كه در تدريس مبحث نور از علوم تجربي مورد استفاده قرار مي گيرند مانند ميكروسكوپ ، ذره بين ، انواع عدسي ، انواع آينه ، منشور و غيره و مدل هايي از انواع پريسكوپ ها و زيبا بين ها

4-    منابع انساني و موقعيت ها مثل آموزگار براي هدايت و راهنمايي گروه ها و انواع آزمايشات توسط دانش آموزان – دعوت از افرادي كه در شركت هايي كه داراي كوره هاي آفتابي هستند و كار مي كنند استفاده از گردش علمي براي تحقيقات علمي در طبيعت مثل شناسايي چشمه هاي نور طبيعي مانند خورشيد ، ستاره ، رعد و برق و غيره

5-    كامپيوتر : استفاده از كامپيوتر براي جستجو در انواع سايت ها و كسب اطلاعات نويني در رابطه با استفاده هاي مختلف نور در زندگي و بازخوردهاي مناسب در دانش آموزان و آموزش مهارت هاي ذهني مفيد .

مرحله دهم :‌اجراي تدريس و ارزشيابي

الگوي آموزش كاوشگري علمي :

گام اول : ورود به مساله

معلم وارد كلاس مي شود و نوشته اي را در دست دارد . او مي خواهد تلاش كند تا نوشته ي خود را بخواند ولي هر چه سعي مي كند بي فايده است . چون تمامي نوشته ها برعكس بر روي كاغذ نقش بسته اند و زمان زيادي به طول خواهد انجاميد تا اين نوشته ها خوانده شود. معلم سعي مي كند طوري رفتار كند تا همه ي دانش آموزان به او توجه كنند و ساير عوامل موجود در كلاس درس از اهميت وجودي خارج شوند و همه ي نگاه ها معطوف به معلم شود.

دانش آموزان : خانم معلم چه شده است ؟

معلم :‌يك كاغذ به من داده اند كه همه ي نوشته هاي آن به طرز عجيبي نوشته شده است و فكر مي كنم برعكس نگاشته شده است . به من گفته اند كه هر چه زودتر بايد آن را بخوانم و به آن پاسخ دهم . ولي هرچه تلاش مي كنم بي فايده است. به نظر شما براي حل اين مشكل بايد چه كاري انجام دهيم ؟

ما از طريق بازي اين فعاليت را پي مي گيريم . شما در گروه خود مشورت كنيد در ضمن مي توانيد از من سوالاتي بپرسيد البته من فقط با آري يا خير پاسخ مي دهم . و اين قانون كار فعلي ماست . شما سعي كنيد طوري بپرسيد كه من مجبور نشوم توضيح دهم . چون در غير اين صورت پاسخ نمي دهم .

گام دوم : گردآوري داده ها – تاييد

گروه ها پاسخ مي دهند.

گروه 1: آيا مي توانيد به نامه پاسخ ندهيد؟

معلم : خير

گروه 2: آيا اين نوشته مهم است ؟

معلم :‌بله

گروه 3: چرا بايد به نامه پاسخ بدهيد؟

معلم : متاسفانه نمي توانم به اين شكل سوال پاسخ بدهم مي توانيد سوال  خود را اصلاح كنيد.

گروه 4: آيا راه حلي دارد؟

معلم : بله

گروه 1: آيا از وسيله اي مي توانيم براي حل مشكل استفاده كنيم ؟

معلم : بله

گام سوم :‌گردآوري داده ها – آزمايشگري

معلم :‌بچه ها در كنار ميز علوم حاضر شويد و داده هاي خود را آزمايش كنيد. اين بار مي توانيد نتايج آزمايش خود را توضيح دهيد.

دانش آموزان :

گروه اول : نوشته را جلوي نور خورشيد مي گيرند و نتايج را يادداشت مي كنند.

گروه دوم :‌نوشته را جلوي شيشه ي پنجره كلاس مي گيرند و نتايج را يادداشت مي كنند.

گروه سوم : نوشته را جلوي آينه گرفته و نتايج را يادداشت مي كنند.

گام چهارم :‌سازمان دهي – قاعده بندي

معلم :‌دوستان من بعد از سازمان دهي مطالب خودتان آن را ارائه نماييد.

دانش آموزان در گروه اطلاعات خود را سازمان بندي مي نمايند.

 

 

 

گام پنجم : تحليل جريان كاوشگري

معلم :‌بچه ها خسته نباشيد حالا خواهش مي كنم قاعده اي را كه بعد از انجام آزمايشات به دست آورده ايد را بيان كنيد و روي تابلو بنويسيد. (بهترين توضيح گروه )

دانش آموزان :‌ نماينده ي هر گروه روي تابلو توضيح خود را مي نويسد و سپس مراحل كار را ( دست يابي به قاعده) را توضيح مي دهند.

گروه 1: از شيشه نمي توان براي خواندن اين نوشته برعكس استفاده كرد.

گروه 2: استفاده از نور خورشيد نمي تواند چاره اي براي حل اين مشكل باشد.

گروه 3: اگر نوشته را در مقابل آينه تخت قرار دهيم مي توانيم آن را به راحتي بخوانيم.

معلم :‌از گروه ها تشكر كرده و از آن ها مي خواهد قوانين به دست آمده را روي مقوايي نوشته و در كلاس نصب گردد.

ارزشيابي در الگوي كاوشگري در خلال تدريس ارائه مي شود.

مرحله يازدهم : ارزشيابي عملكرد

آزمون سنجش رفتار ورودي :

1-           از نور چه استفاده هايي مي كنيم؟

2-           چند چشمه ي نور را نام ببريد ؟

3-           سايه چگونه درست مي شود؟

4-           نور از چه چيزهايي مي گذرد؟

آزمون تكويني :

1-           تصوير در آينه تخت چگونه است ؟

2-           چه چيزهايي در بازتابش نور موثرند؟

3-           ما چگونه چيزهاي اطراف خود را مي بينيم ؟

4-           اگر نور نباشد چه مي شود؟

آزمون پاياني يا تراكمي :

1-           براي آن كه جسمي ديده شود چه شرايطي لازم است ؟

2-           بازتابش نور چيست ؟

3-           در كوره ي آفتابي و زيبابين و پريسكوپ از چه آينه هايي استفاده مي شود؟

4-           همه يافته هاي خود را درمورد بازتابش نور آزمايش كنيد و نتايج را بنويسيد.

ارزشيابي از سيستم :

در مدارس ما به خصوص در مدارس ابتدايي امكانات آزمايشگاهي جهت آزمايش فرضيه ها بسيار اندك است و فضاهاي آموزشي و امكانات آزمايشگاهي بسيار كم است . براي رسيدن به هدف هاي كامل آموزشي بايد امكاناتي مانند پروژكتور، اورهد، فيلم استريپ و اسلايد و انواع رايانه ها و كلاس هاي مجهز به پرده و سراميك هاي قابل شستشو و ميز آزمايشگاه به نسبت دانش آموزان موجود باشد. تا بتوانيم مقايسه اي درست از آموزش علوم تجربي در مدارس ابتدايي در كشورمان ارائه دهيم.

مرحله دوازدهم : بازخورد يا تحليل ارزشيابي

دست يابي به هدف هايي كه بايد به طور عملي و فعالانه توسط دانش آموزان صورت گيرد تا حدي ممكن نبوده است . چون امكاناتي مثل فضاهاي آموزشي خاص تدريس علوم تجربي درمقطع دبستان موجود نمي باشد .

هدف هاي ارائه شده بيش از حد بزرگ نبوده اند . فقط در نحوه ي دست يابي به اين هد ف ها در مواردي دچار مشكل بوده ايم كه اين مورد بر مي گردد به اين موضوع كه متاسفانه نظام آموزشي ما به مقطع ابتدايي كمتر توجه دارد و بيشترين هزينه ها را در مقاطع راهنمايي و متوسطه داريم . در صورتي كه اين قضيه بايد مثل كشور ژاپن بيشترين هزينه ها در مقطع دبستان باشد . چون كودكان در اين مقطع بيشترين رشد شخصيتي و علمي را دارند . و ديگر اين كه وقتي قرار است روش سخنراني و روش هاي سنتي ديگر كنار گذاشته شده و رابطه يك طرفه نباشد به صورتي كه معلم گوينده و دانش آموز شنونده باشد براي رسيدن به اين هدف بزرگ بايد امكانات اجراي اين روش نيز در اختيار معلمان قرار داده شود.

اميد كه بتوانيم همگي دست به دست هم داده و با تلاش و جديت بيشتر ايراني آباد ، آزاد و سرفراز داشته باشيم .                                                                             ان شاءا...

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر  توسط محمدنجار  |